.

Ekonomi ve Finans Bölümü

Öğrenim Ücreti:

Öğrenciler, birinci öğretim programlarında öğrenim ücreti ödemezler.

Eğitim ve Öğretim Modeli:

Bucak İşletme Fakültesi’nin öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler lisans eğitimlerinin ilk üç yılında (6 akademik yarıyıl) bölümle ilgili teorik dersleri almaktadırlar. Mezun olmadan önce eğitimlerinin son 1 yılında (2 akademik yarıyıl) kendilerini geliştirmek istedikleri veya ilgi duydukları bölümleriyle ilgili alanlardaki uygulamaları yerinde görmek için kamu/özel kurum ve kuruluşlarda iki dönem İşyeri Eğitimi (6+2 Eğitim Modeli) almaktadırlar. Bu sayede fakültede okuyan öğrenciler, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimleri, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimlerle pekiştirerek bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulacaklardır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri:

Bucak İşletme Fakültesi Burdur’un Bucak ilçesinde yer almaktadır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği:

Eğitim-öğretim faaliyetleri Burdur’un Bucak ilçesinde yer alan Adem Tolunay Yerleşkesi’nde gerçekleştirilmektedir.

Program Akreditasyonları:

Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt:

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştiği Burdur’un Bucak ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce hem kız hem de erkek öğrencilere yönelik toplam 604 öğrenci kapasiteli barınma hizmeti verilmektedir.

Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için işletmeciler aracılığı ile işletilen lokanta, kantin, kafeterya vb. gibi hizmet yerleri bulunmaktadır. Öğrencilere, hafta sonu ve resmi tatil günleri dahil sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerine katkı sağlamak amacıyla beslenme yardımı yapılmaktadır. Bu yardım, her gün sabah ve akşam yemeklerinde sadece bir kere kullanılmaktadır. Yurtlarda çalışma salonları, aktivite salonu, spor sahaları, müzik, resim, çizim, televizyon, ütü, çamaşırhane, satranç vb. odaları bulunmaktadır.

Bucak ilçesinde ayrıca özel öğrenci yurtları ve apartlar da barınma hizmeti sağlamaktadır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulaması:

İsteğe bağlı yabancı dil (hazırlık) eğitimi verilmemektedir.

Öğrencilerin Sahip Olması Gereken Sertifikalar:

- Türk uyruklu öğrencilerden başvuru esnasında herhangi bir sertifika talep edilmemektedir.

- Bölümde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil seviyesi C düzeyinde olmalı ve öğrenciler C seviyesi düzeyinde Türkçe bildiğini belgelendirmelidir

- Eğitim- öğretim modelinin dördüncü sınıfında bulunan İşletmede Mesleki Eğitim dersi için İş Güvenliği Sertifikası’nın alınması zorunludur. Bu sertifikanın süresi bir yıl geçerli olması sebebiyle İşletmede Mesleki Eğitim dersinin bulunduğu dönemde bu belgenin alınması önerilmektedir.  

Kısmi Zamanlı Öğrenci:

Hangi birimde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, birimlerin ihtiyaçları, çalıştırma gerekçeleri, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkanları dikkate alınarak hangi birimde, hangi sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı “Yürütme Kurulu”nca belirlenir ve Daire Başkanlığı’nca Rektörlük Makamı’nın onayına sunulur.

Öğle Yemeği Yardımı Verilmesi:

Her eğitim-öğretim yılı başında Öğrenci işleri Daire Başkanlığı’nca bildirilen kayıtlı öğrenci sayıları geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkanları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak (9.madde hariç) okulların öğrenci sayılarının %1 oranında belirlenerek maddi imkanı yeterli olmayan ücretsiz yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığı’nın teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Ayrıca milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler, engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler, anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler talep ettikleri takdirde değerlendirmeye tabi tutulmaksızın doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.

Burs:

5102 sayılı kanun gereği ÖSYM Kılavuzu’ndaki öğrenci kontenjanlarının %1’i üniversitelere burs kontenjanı olarak ayrılmaktadır. Ayrıca diğer kurumlar tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanları da fakülte web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla öğrencilere duyurulur.

MAKÜ Kariyer Okulu:

MAKÜ Kariyer Okulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Öğrencinin kariyer yapmayı düşündüğü alanın psikometrik ölçümler ve kariyer danışmanlığı eşliğinde belirlenerek öğrencilere bu kariyer alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve bilişim teknolojileri alanındaki yetkinlikleri kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır. Merkezin amacı, öğrenci ve mezunların kişilik özellikleri, yetenekleri, becerileri ve mesleki ilgileri ile uyumlu kariyer planı oluşturmalarına yardımcı olmak; potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak; kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak; kariyer gelişimlerini izlemek ve iş hayatına atılmalarına yardımcı olmak; böylelikle ülkenin maddi kaynaklarının verimli kullanımına ve beşeri sermayesinin gelişimine katkıda bulunmaktır. MAKÜ Kariyer Okulu’na kabul edilen öğrencilerden Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen eğitimleri tamamlayan ve kariyer alanı ile uyumlu etkinliklere (konferans, söyleşi, panel, teknik gezi, çalıştay vb.) katılım sağlayanlara tüm gelişim sürecini belgeleyen MAKÜ Kariyer Okulu Diploması verilir. MAKÜ Kariyer Okulu kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere ve kariyer etkinliklerine katılan öğrencilere, tamamlanan her eğitime veya etkinliğe ilişkin onaylı resmi katılım belgesi veya başarı sertifikası verilir. Başarı sertifikası veya katılım belgesi basılı veya elektronik ortamda düzenlenebilir. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması